Regulamin

1. W ramach rękojmi za wady fizyczne, Klientowi przysługuje wyłącznie uprawnienie do żądania dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, pozostałe uprawnienia Klienta, wynikające z przepisów o rękojmi za wady fizyczne ulegają wyłączeniu.
2. Gwarancja Zepsutykomputer.pl wynosi 12 miesięcy od daty wydania towaru, za wyjątkiem produktów posiadających dłuższą gwarancję producenta.
3. W sytuacji zaprzestania produkcji danego towaru lub asortymentu przez producenta gwarancja w każdym przypadku wygasa.
4. Gwarancja Zepsutykomputer.pl nie przechodzi na osoby trzecie.
5. Gwarancją zewnętrzną objęte są towary posiadające kartę gwarancyjną producenta.
6. Towary takie są serwisowane przez autoryzowane punkty serwisowe na warunkach określonych przez producenta wyszczególnionych w karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji na produkty objęte gwarancją zewnętrzną jest podany w karcie gwarancyjnej i jest liczony od daty sprzedaży.
8. Towarów objętych gwarancją zewnętrzną, Zepsutykomputer.pl nie serwisuje.
9. Gwarancja nie obejmuje:

 • oprogramowania dołączonego do urządzenia lub zainstalowanego w urządzeniu, warunki licencyjne na oprogramowanie innych producentów zostały określone przez tych producentów,
 • czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt,
 • roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podanymi przez Producenta wyrobu, uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do Punktu Serwisowego,
 • wadliwego działania urządzeń spowodowanych konfliktem lub niezgodnością z innymi elementami systemów komputerowych (niekompatybilność) oraz wpływem wirusów komputerowych,
 • uszkodzeń powstałych bezpośrednio lub pośrednio na skutek zdarzeń zewnętrznych takich jak np.: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej itp.
 • naturalnego zużycia takich elementów jak: bezpieczniki, żarówki, baterie, akumulatory, materiały eksploatacyjne

10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych w szczególności:

 • powstałych w wyniku niewłaściwej instalacji sprzętu lub jego eksploatacji w warunkach i na zasadach niezgodnych z określonymi przez producenta,
 • będących następstwem posługiwania się Sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego,
 • spowodowanych niezgodnym z instrukcją obsługi korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem, lub przechowywaniem bądź czyszczeniem albo konserwacją Sprzętu, będących następstwem oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
 • nieprawidłowego działania podzespołów nie zainstalowanych fabrycznie w zakupionym sprzęcie,
 • powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z zaleceniami przez Producenta,

11. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych, celowych uszkodzeń towaru oraz wad wywołanych przez te uszkodzenia,
 • uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów kreskowych
 • uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych,
 • naprawy, przeróbek, zmian dokonanych przez osoby nieuprawnione,
 • eksploatowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania,
 • niewłaściwego konserwowania lub przechowywania,
 • przeróbek i zamazań w karcie gwarancyjnej.

12. Zepsutykomputer.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych znajdujących się na dyskach, w pamięciach i na innych nośnikach.
13. Reklamowane produkty należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym kompletne (dokumentacja, sterowniki, kable i inne elementy dostarczone wraz z zakupionym towarem) wraz z dokumentem opisującym usterkę oraz w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. W przypadku braku oryginalnego opakowania towar zostanie przyjęty warunkowo, jednakże musi być dostarczony w opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania, analogicznie do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Produkty wrażliwe na ładunki elektrostatyczne powinny być zapakowane w metalizowane torebki antyelektrostatyczne i zabezpieczone przed udarami mechanicznymi w czasie transportu. Towar powinien posiadać czytelne numery seryjne, nieuszkodzone plomby oraz nalepki, taśmy i oznakowania własne. Karty gwarancyjne muszą być dokładnie i czytelnie wypełnione. Powinien na nich być zamieszczony numer seryjny, data sprzedaży, podpis i pieczęć sprzedawcy oraz dołączony dowód zakupu. Paczka musi być wysłana na koszt i ryzyko nadawcy, bądź dostarczona osobiście. Przesyłkę należy wysłać na adres:

Zepsutykomputer.pl – Serwis
ul. Rynek 16
32-700 Bochnia

14. Wysyłka do Serwisu Zepsutykomputer.pl jest na koszt nadawcy. W przypadku wysłania przesyłki z reklamacją na koszt Zepsutykomputer.pl przesyłka nie będzie odebrana.
15. Rozpatrzona reklamacja jest odsyłana do Klienta na koszt Zepsutykomputer.pl.
16. W wyniku niezgodności numerów seryjnych towaru lub innych niezgodności oraz braku dowodu zakupu danego towaru od Zepsutykomputer.pl, towar zostanie odesłany na koszt dostarczającego.
17. Jeżeli sprzęt został przyjęty warunkowo i nie posiada pełnego wyposażenia (oryginalne opakowanie i elementy wchodzące w skład zakupionego towaru), i jeżeli nie będzie się go dało naprawić, to nie będzie możliwa korekta dokumentu zakupu oraz wymiana takiego sprzętu na inny.

18. Zepsutykomputer.pl zastrzega sobie prawo wycofania towaru z serwisu oraz odesłania go do Kupującego na jego koszt, jeżeli:

 • Nabywca nie dotrzymał warunków wymienionych w „Zasadach gwarancji i rękojmi”
 • stan przesyłki odbiega od opisanego w załączonych dokumentach.

19. Zgłoszenie chęci zakupu na Zepsutykomputer.pl jest jednoznaczne z akceptacją powyższych warunków.